Forskningsprojekt: REARCH (Rehabilitering och arkitektur)

Projektledare
Marie Elf
Deltagare
Maya Kylén
Ann Heylighen , Faculty of Engineering Science KU Leuven
Hélène Pessah-Rasmussen, Department of Clinical Sciences Lund Lunds Universitet
Lena von Koch, Karolinska Institutet | Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Charlotte Ytterberg, Sektionen för fysioterapi, NVS Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Hälso- och sjukvården är inne i en dramatisk förändring där vård och behandling alltmer kommer
att ske i hemmet. Endast tekniskt avancerad akutvård kommer att utföras på sjukhus. Detta
tillsammans med ökade vårdbehov hos personer med långvarig ohälsa såsom efter stroke samt
ökade krav på att vården skall vara person-centrerad medför press på hälso- och sjukvården att
förbättra kvaliteten i hela vårdkedjan. Det finns stöd i forskningen att en koordinerad utskrivning som anpassas till individuella behov kan minska biverkningar och stödja kompetens inom egenvård. Kunskap om de faktorer som påverkar resultaten är fortfarande outforskade i synnerhet vilka miljöfaktorer som kan spela en roll i personens återhämtningsprocess. Projekt syftar därför till att öka kunskapen om stöd och hinder i den fysiska miljön och närområdet för en person-centrerad rehabiliteringsprocess i hemmet. Flera rapporter påpekar vikten av att studera den fysiska miljön som en faktor för att uppnå person-centrerad vård och delaktighet i beslut angående den egna vården. Trots detta är miljöns betydelse relativt outforskat.

En grupp internationella experter inom rehabilitering, vård och design kommer att undersöka miljöfaktorer, sambandet mellan dessa och viktiga utfall såsom hälsa, aktiviteter, rehabilitering och person-centrerad vård för personer med stroke efter det akuta skedet. Studiedesignen är explorativ med en etnografisk ansats där ett antal patienter kommer att följas från sjukhuset till hemmet. Datainsamling kommer att ske med enkäter, intervjuer och observationer. Vi kommer även granska patientjournaler, och genom en samskapande process med personer med stroke, anhöriga och hälso-och sjukvårdspersonal identifiera viktiga miljöfaktorer att beakta och dokumentera i informationsutbytet mellan sluten-och öppenvård, för bästa möjliga fortsatt rehabilitering i hemmet.
Nyckelord
Stroke, rehabilitering, miljö, person-centrerad vård, hemmet, Stroke, rehabilitation, environment, person-centred care, home
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Vårdvetenskap
Finansiärer
FORMAS
Högskolan Dalarna