Forskningsprojekt: Nyanlända elever i gymnasieskolan - en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering

Projektledare
Päivi Juvonen, Linnéuniversitetet
Deltagare
Erika Bomström Aho
Nihad Bunar, Stockholms universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektets övergripande syfte är att uppnå en djupare förståelse för hur nyanlända gymnasisters
språkutveckling, lärande i ämnen (ämnesspråk och ämneslitteracitet) och sociala inkludering ser ut och hur
dessa kan stöttas och utvecklas så att eleverna kan lyckas med sina studier. Projektets mer specifika syfte är,
för det första, att studera hur klassrumsinteraktionen i tre ämnen (svenska som andraspråk (SVA), ett
naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt ämne) ser ut i relation till undervisningens utformning och
kontextuella villkor. Vad slags inluderande praktiker och språkutvecklande arbetssätt kan vi identifiera? Hur ser
studiehandledningen ut? Hur tas elevernas tidigare kunskaper tillvara? Vilken roll får elevernas modersmål
spela i undervisningen? För det andra syftar projektet till att beskriva och analysera de möjligheter nyanlända
elever har att fortsätta sina studier i gymnasieskolans nationella program. Hur lyckas eleverna med sina
studier? Den huvudsakliga metodiska ansatsen är kvalitativ, men med inslag av kvantitativa data. Materialet
samlas in genom deltagande observation och video- och ljudinspelningar i klassrummet, bilddokumentation av
skolmiljön, elevernas individuella studieplaner, policydokument, intervjuer, formativ bedömning av språkfärdighet
och enkäter. Projektet genomförs i två språkintroduktionsklasser i en storstadskommun och i en mindre tätort i
sammanlagt fyra klassrum. För analys av kvalitativa data tillämpas språketnografisk analys och funktionell
språkanalys. För analys av kvantitativa data används gängse statistiska metoder.
Nyckelord
nyanlända, språkutveckling, ämnesspråk
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska som andraspråk
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer