Forskningsprojekt: Stay with Me – forskarstödd samverkan för att behålla, attrahera och rekrytera personal

Projektledare
Hans Lundkvist
Deltagare
Ing-Marie Andersson
Åsa Bergman Bruhn
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det behövs en lång rad strategiska åtgärder för möta framtida utmaningar inom hälso- och sjukvård. En utmaning är rådande brist på sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. Både i Sverige och internationellt kan den demografiska utvecklingen leda till negativa konsekvenser för patienter, sjuksköterskor, hälso- och sjukvården samt samhället i stort.
För att kunna vidta åtgärder som gör att sjuksköterskorna väljer att stanna kvar behövs mer kunskap om deras arbete samt kunskap om vilka faktorer som gör att nuvarande och framtida arbetskraft uppfattar arbetet attraktivt.
Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården upplever sitt arbete samt identifiera vilka faktorer (attribut) som går att utveckla för att arbetet ska både upplevas och uppmärksammas som attraktivt för befintlig och potentiell personal.
Projektet kommer att genomföras genom deltagande aktionsforskning i samråd med Avesta kommun där modellen ”Attraktivt arbete” är en central del i projektet.
Nyckelord
Sjukssköterska, kompetensförsörjning, attraktivitet
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
Region Dalarna
Publikationer