Forskningsprojekt: Hjärtstopp på sjukhus - följsamhet till rapportering och behandlingsriktlinjer samt sjukvårdspersonalens kunskaper, attityder samt skattade färdigheter angående hjärtlungräddning

Projektledare
Anneli Strömsöe
Deltagare
Jennie Silverplats
Björn Äng
Marie-Louise Södersved Källestedt, Uppsala Universitet, Centrum för klinisk forskning Västerås
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektets övergripande syfte är att utvärdera sjukvårdspersonalens kunskap, attityder och skattade färdigheter inklusive påverkande faktorer angående hjärtlungräddning (HLR). Syftet är även att utvärdera rapporteringsfrekvensen av behandlade hjärtstopp på sjukhus samt om utbildningsnivån i HLR påverkar följsamheten till behandlingsriktlinjer och överlevnaden hos patienter som behandlats för hjärtstopp på sjukhus. Datainsamling sker via nationella kvalitetsregister, sjukhusadministrativa system samt med hjälp av enkäter.

Sjukvårdspersonal förväntas kunna hjälpa en person med hjärtstopp snabbt och korrekt. Hjärtstopp är något som sker sällan men när det väl händer, ska åtgärder utföras omgående under tidspress. För att detta ska vara möjligt behövs regelbunden utbildning där teoretiska kunskaper inhämtas som är grunden för att kunna utföra HLR praktiskt. Hjärt- lungräddningsutbildning bör ses som en del av arbetstiden för att sjukvårdspersonalen ska kunna bidra till god vård för klinikens patienter. Utbildning i HLR bidrar till att fler patienter med hjärtstopp kan få rätt hjälp i rätt tid, att så många som möjligt överlever och gör det med en god neurologisk funktion. Överlevnad till god neurologisk funktion leder till ett liv likt det innan hjärtstoppet, vilket innebär ett minskat lidande för patienten och ett minskat behov av rehabilitering och hjälp.

Projektet har hög relevans då det utvärderar den HLR-träning som ges till sjukvårdspersonal samt den behandling som ges vid hjärtstopp och hur nivån av HLR-träning kan påverka överlevnad och neurologisk funktion hos patienter som drabbats av hjärtstopp.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
Landstinget Dalarna