Forskningsprojekt: Betydelsefulla andra på neonatalavdelning

Projektledare
Renée Flacking
Deltagare
Anna Axelin, Turku University
Helle Haslund, Aalborg Universitetshospital
Rakel Jonsdottir, University of Iceland
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Idag har en majoritet av de svenska neonatalavdelningarna (80%) restriktioner i när far- och morföräldrar, släkt och vänner får vara på neonatalavdelning eller förbjuder nävaro. Studier saknas om personalens erfarenheter och attityder till viktiga andras närvaro och engagemang samt föräldrars behov av stöd från signifikanta andra (dvs far-och morföräldrar, släktingar och vänner). Syftet med denna studie är att (i) utforska personalens erfarenheter och attityder om närvaro och engagemang från, till familjen, signifikanta andra, (ii) utforska och identifiera vad föräldrar vill ha och behöver från sina signifikanta andra under tiden på neonatalavdelning, och (iii) konstruera ett preliminärt instrument omfattande de aktiviteter som föräldrar behöver stöd och hjälp med under tiden på neonatalavdelning.
Studiens design är kvalitativ där intervjuer sker med personal (fokusgrupper) och föräldrar (individuella) och där materialet analyseras separat för personal och föräldrar med kvalitativ innehållsanalys. Förutom två svenska neonatalavdelningar ingår två avdelningar i Finland respektive Danmark samt en på Island. Utifrån de data som erhålls från föräldrar kommer också mer precisa aktiviteter och stöd att identifieras vilka kommer att utgöra en ‘lista’ på vad föräldrar vill och behöver från signifikanta andra. Genom Delfimetod kommer denna lista att modifieras och utgöra ett preliminärt instrument som speglar de behov (emotionella och praktiska) föräldrar har av signifikanta andra.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer