Forskningsprojekt: En komparativ studie av de långsiktiga erfarenheterna av omstrukturering: strukturell påverkan på framgångsrika övergångar till ett hållbart arbetsliv

Projektledare
Robert MacKenzie, Arbetsvetenskap Karlstads universitet
Deltagare
Roland Ahlstrand
Alexis Rydell
Jennifer Hobbins, Försvarshögskolan
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Industriella omstruktureringar med uppsägningar som följd är en social och politisk utmaning. Företags stödprogram och statligt stöd i form av aktiv arbetsmarknadspolitik har haft erkänd framgång för snabbt återinträde på arbetsmarknaden. Det är dock mindre känt vilka de långsiktiga konsekvenserna är för individer och familjer och hur effektiva dessa stödåtgärder är på längre sikt. Syftet med denna studie är att identifiera mekanismer som förklarar framgångsrika övergångar till nya arbetsmarknadspositioner, sett 7–10 år efter uppsägningarna. Tidigare studier har fokuserat på effekterna av det stöd uppsagda har fått i nära anslutning till själva uppsägningen eller via statistiska studier redovisat uppsagdas senare sysselsättning. Kunskap saknas om hur uppsagdas interaktion med stödprogram och andra sociala strukturer bidrar till övergången till jobb, pension eller annan sysselsättning.

Studien utgår från omstruktureringar av stålindustrin och utgör en av delarna i ett komparativt projekt med forskare i Storbritannien och Australien. Studien bygger på arbetslivsbiografiska intervjuer med uppsagda kollektivanställda i syfte att retrospektivt förstå deras erfarenheter, varvid urvalet av intervjupersoner bland annat baseras på ålder och kön. Den bygger också på individuella intervjuer med partners/makar i syfte att förstå omstruktureringars betydelse för familjer/hushåll, och partners/makars roll under och efter omstruktureringsprocessen. Utöver detta genomförs fokusgruppsintervjuer, dokumentanalyser och semistrukturerade expertintervjuer med relevanta arbetsmarknadsaktörer.

Arbetsmarknadsaktörernas roller analyseras med hjälp av institutionell teori i relation till omstruktureringsregimer. Uppsagdas vägar på arbetsmarknaden efter omstruktureringen analyseras med livsloppsteori. Kombinationen av dessa teoretiska perspektiv överbryggar undersökningen av formella arbetsmarknadsinstitutioner och exempelvis familjen, sociala nätverk och yrkesmässiga gemenskaper.
Nyckelord
Omstrukturering, stålindustri, hållbart arbetsliv
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
FORTE
Publikationer