Forskningsprojekt: Flerspråkighet och inkludering i de tidiga åren: Lärares kunskaper och attityder

Projektledare
BethAnne Yoxsimer Paulsrud
Deltagare
Päivi Juvonen, Institutionen för svenska språket Linnéuniversitet
Andrea Schalley, Institutionen för språk, litteratur och interkultur Karlstads universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
På grund av den globala mobiliteten karaktäriseras dagens skola av mångfald, med ett stort antal språk representerade i de flesta klassrum. Att möta denna mångfald och samtidigt erbjuda alla barn likvärdig utbildning utgör en stor utmaning. Flerspråkiga barns första möte med skolan har stor betydelse för dessa barns fortsatta skolframgång. I förskolan och grundskolans årskurser 1-3 utvecklas barns grundläggande litteracitet, och i klassrummet befästs förhållningssätt till olika språk, som påverkar elevernas lärande och språkliga identitet.

Pedagoger i dessa skolformer har en nyckelroll som tolkare av styrdokument i sina klassrumspraktiker. Lärarkognitionsforskning har visat hur lärares attityder, förhållningssätt, tankar och förgivettaganden återspeglas i klassrumspraktiker. Hur lärare tänker kring och vilka attityder de har till flerspråkighet och undervisning av flerspråkiga barn är dock något som det saknas forskning om. Föreliggande projekt ämnar studera vilka tankar, attityder, förhållningssätt och förgivettaganden pedagoger i åk F-3 ger uttryck åt. Genom en multipel metodansats (semistrukturerade intervjuer och digital enkät) studeras vilka bakomliggande faktorer som samvarierar med lärares kognition och vilka på så sätt formar dessa. Resultaten av studien bidrar till att utveckla teoretiska perspektiv inom såväl inkluderande undervisning som lärarkognitionsforskning, men också resultera i konkreta förslag på hur skolans bemötande av flerspråkiga elever kan utvecklas.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Engelska
Finansiärer
Utbildning och lärande, Högskolan Dalarna