Forskningsprojekt: Att leva i samhällets utkant: Social exkludering bland äldre kvinnor och män i Sverige

Projektledare
Lena Dahlberg
Deltagare
Kevin McKee
Johan Fritzell, Aging Research Center Karolinska Institutet & Stockholms universitet
Carin Lennartsson, Aging Research Center Karolinska Institutet & Stockholms universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Sverige har en hög och växande andel relativt fattiga äldre personer jämfört med andra EU-länder, särskilt bland kvinnor. Ekonomisk utsatthet ökar risken för utsatthet även inom andra områden av livet. Social exkludering är ett perspektiv för att förstå sambanden mellan utsatthet inom olika områden i livet, och kan ses som en process som gör att inte alla människor har möjlighet att delta fullt ut i samhällslivet. Att vara socialt exkluderad medför ökad risk för lågt välbefinnande, ohälsa och dödlighet, samt lägre sammanhållning och ojämlikhet i samhället.

Forskning om social exkludering som rör äldre personer är begränsad, trots att äldre personer har identifierats som en utsatt grupp. Det här projektet syftar till att studera social exkludering som process bland äldre kvinnor och män i Sverige. Projektet baseras på data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) och Undersökningen om äldres levnadsvillkor (SWEOLD). Detta är två nationellt representativa longitudinella studier med data från och med 1968 länkade på individnivå. Analyser av social exkludering kommer att göras i förhållande till: arbetsmarknad, materiella resurser, sociala relationer, politiska aktiviteter, lokalsamhället och tillgång till service.

Följande frågor kommer besvaras: 1) i vilken mån är äldre exkluderade från olika livsområden, 2) hur är exkludering från olika livsområden relaterade till varandra, 3) i vilken mån går personer in i/ut ur exkludering över tid, 4) vilka faktorer ökar risken för exkludering, 5) vilka är konsekvenserna av exkludering, samt 6) hur skiljer sig social exkludering mellan kvinnor och män?

I samarbete med representanter för brukare och forskningsanvändare kommer projektet bidra med evidens för mer integrerad och effektiv policy för att motverka social exkludering bland äldre personer och därigenom stärka Sveriges förutsättningar att bidra till europeisk policy om social exkludering.
Nyckelord
social exkludering; äldre människor; levnadsvillkor; utanförskap, social exclusion; older people; living conditions
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
FORTE
Publikationer