Forskningsprojekt: Språkliga resurser och digitala verktyg i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi II

Projektledare
Deltagare
Åsa Wedin
Annika Norlund-Shaswar, Institutionen för språkstudier Umeå universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med detta projekt är att utveckla undervisningsformer för utveckling av förmågor att använda skrift hos deltagare inom utbildning i Svenska för invandrare (sfi) och då särskilt hos personer som tidigare inte har haft möjlighet att lära sig läsa och skriva alls eller endast på grundläggande nivå innan migrationen till Sverige. Särskilt fokus riktas i projektet mot hur dels digitala verktyg och dels deltagarnas tidigare språkliga erfarenheter används i den grundläggande skriftspråksundervisningen på sfi.

Forskningsprojektet har en etnografisk ansats där fyra typer av data kommer att insamlas, 1) fältanteckningar från observationer, 2) audioinspelningar, 3) elev- och lärarintervjuer och 4) artefakter som läromedel, elevtexter och digitalt material.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska som andraspråk
Finansiärer
Publikationer