Forskningsprojekt: Flexibilitet och ökad individanpassning i SFI-undervisningen

Projektledare
Deltagare
Christian Hecht
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Inledning
Detta forskningsprojekt har sin grund i upplevda problem med genomströmning av elever vid SFI vid Komvux i Borlänge. Med utgångspunkt i befintliga kartläggningsverktyg och bedömningsinstrument finns en önskan att utveckla former för kartläggning, gruppering av elever, undervisning och avslutande bedömning som i högre grad motsvarar elevernas behov och ökar elevernas utveckling av relevanta färdigheter i svenska.
Syfte
Syftet med projektet är att studera relationer mellan kartläggning av elever, gruppindelning, undervisning och avslutande bedömning i den inledande SFI-undervisningen i två grupper, 2b och 3.
Följande frågeställningar kommer att utgöra en utgångspunkt för projektet:
1. Vad kännetecknar den syn på språk och språkkompetens som existerande bedömnings- och kartläggningsverktyg bygger på?
2. Vilken syn på språk, språkkompetens och språkutveckling framstår i undervisningspraktiker, såväl sådana som initierats av lärare som sådana som initierats av elever?
3. Hur förhåller sig bedömningsverktyg samt undervisningspraktiker till styrdokumentens kommunikativa och funktionella krav på SFI-undervisningen samt till EU:s (GERS) nyckelkompetenser?
4. Vilka hinder och möjligheter synliggörs i mötet mellan bedömningsverktygens, praktikens och styrdokumentens syn på språk, språkkompetens och språkutveckling?

Med utgångspunkt i ovanstående syfte och frågeställningar, kan kunskap skapas såväl av det slag som kan vara av betydelse för verksamheten som för teoriutveckling vad gäller tillämpad språkvetenskap.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska som andraspråk
Finansiärer
Borlänge kommun