Forskningsprojekt: Att röra sig annorlunda: Utveckling av en icke-dualistisk teori om lärande av rörelser

Projektledare
Dean Barker, Göteborgs universitet
Deltagare
Gunn Nyberg
Håkan Larsson, Gymnastik och idrottshögskolan Stockholm
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med föreliggande projekt är att utveckla ny teori om lärande av rörelser. Nya teorier om lärande av rörelser behövs i skolsammanhang, i Sverige såväl som i andra länder, för att bättre svara mot aktuella mål med utbildningen. Dessa mål relaterar till elevers kunskapsutveckling, till exempel i skolämnet idrott och hälsa, såväl som till skolans värdegrund, vilken betonar betydelsen av inkluderande arbetssätt. Idrott och hälsa i gymnasieskolan syftar övergripande till att ”eleverna utvecklar sin kropps­liga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan” (Gy 11, s. 83). ”Kroppslig förmåga” är således ett centralt begrepp, men det är i dagsläget relativt outforskat. I projektet uppfattar vi kroppslig förmåga som ett brett begrepp inkluderande vad som i grundskolan benämns ”allsidig rörelseförmåga”. Kroppslig förmåga inbegriper alltså såväl allsidig rörelseförmåga som medvetenhet kring utvecklingsbehov och –möjligheter när det gäller rörelser och kroppsmedvetenhet, inte minst av hälsomässiga skäl. I förlängningen ser vi projektet som en möjlighet till ökad kunskap om hur alla människors kroppsliga förmåga kan utvecklas i en mångfald av sammanhang.
Nyckelord
Rörelse, Lärande, Kroppslighet, Idrott och hälsa, Teori, Movement, Learning, Embodiment, Physical Education, Theory
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Idrotts- och hälsovetenskap
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer