Forskningsprojekt: Karbala-berättelsen: Från skärmytsling till kosmiskt slag

Projektledare
Torsten Hylén
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I den shiitiska formen av islam spelar berättelsen om hur profeten Muhammeds dotterson Husayn b. Ali dödades i ett slag i Karbala år 680 en mycket stor roll. Husayn ses som martyr, och berättelsen ligger till grund för nutida shiitisk martyrideologi, och inspirerar ofta till politisk aktivism. I olika sammanhang minns man händelsen, inte minst i den årliga Ashura-högtiden, då man ofta dramatiserar slaget. Nutida historiker har beskrivit slaget i Karbala som en mindre skärmytsling. Bland shiiter utvecklades dock berättelsen om händelsen snart till ett narrativ om ett kosmiskt slag mellan universums onda och goda makter, en berättelse som blev grundläggande för deras identitet och världsuppfattning. Denna utvecklingsprocess har aldrig tidigare studerats. Den framväxande myten om Karbala, och den parallella process där bilden av Husayn utvecklas från en vanlig person till en halvt gudomlig gestalt, var viktiga faktorer i formandet av den shiitiska kommuniteten på 600- och 700-talen. Projektets syfte är att försöka besvara följande frågor: 1) Hur och varför utvecklades berättelsen om Husayns död i en skärmytsling i Karbala till en myt om ett slag mellan kosmos onda och goda makter, med tillhörande ritualer? 2) Hur och varför upphöjdes han, en vanlig människa i islams tidiga historia, till en personlighet som tillskrevs övernaturliga karaktärsdrag? 3) Vilken betydelse hade denna utveckling för formandet av en tidig shiitisk kommunitet? Andra aspekter av tidig shia har tidigare undersökts, men inga liknande diakroniska studier har gjorts förut. I projektet kommer jämförelser att göras med den liknande utvecklingen av uppfattningen om Kristus i tidig kristendom. Undersökningen utförs genom historisk-kritiska analyser av klassiska arabiska historiografiska och teologiska texter. Teorier om myt och rit kommer att användas i analysen av texternas innehåll och dess betydelse för framväxten av en shiitisk identitet.
Nyckelord
Shia, Husayn, Karbala, myt, rit, Shia, Husayn, Karbala, myth, ritual
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Riksbankens Jubileumsfond
Publikationer