Forskningsprojekt: Demokratikontraktet: Samarbetsavtal mellan Falu kommun och Högskolan Dalarna om lokal demokratiutveckling

Projektledare
Thomas Sedelius
Deltagare
Anna Parkhouse
Jonas Stier
Jenny Antonsson, Falu kommun
Bruno Kaufmann, Falu kommun
Klas Sjörén, Falu kommun
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Falu kommun (FK) arbetar sedan flera år för att främja ett aktivt medborgarskap, medborgardialog och att stärka den lokala demokratin. Högskolan Dalarna (HDa) har funnits med i detta arbete, mest tydligt i samband med kommunens demokratidagar, liksom vid tillkomsten av det så kallade Demokratipasset. Med inrättandet av Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) vid Högskolan öppnar sig möjligheter till ett fördjupat samarbete. Samarbetet ska utvecklas under perioden 2016-18. Berörda parter är Högskolan Dalarna och Val- och demokratinämnden, Falu kommun.

Följande områden och former för samverkan är aktuella:

(1) Fördjupning av den samlade kunskapen om frågor kring aktivt medborgarskap, medborgardialog och ungdomsinflytande.

(2)Utvärdering och forskning av Falu kommuns genomförda satsningar på medborgardialog, valdeltagande och ungdomsdemokrati samt följeforskning knuten till kommunens prioriterade demokratisatsningar under perioden 2016-18

(3) Utbildning sker genom att Högskolan Dalarna återför kunskaper till förtroendevalda, tjänstemän och aktiva kommunmedborgare i Falu kommun.

(4) Konsultativ spetskompetens avseende interkulturella frågor, exempelvis:
a. utbildningsfrågor (validering, språkkompetens, svenska som andraspråk, SFI, funktionell svenska), psykosociala och strukturella frågor runt social och demokratisk hållbarhet (social tillit, rädsla, social polarisering, främlingsfientlighet, diskrimineringsmekanismer, grogrunder för rasism, intersektionella bakgrundsfaktorer, m.m.),
b. fortlöpande konsultation i interkulturella frågor och i kommunala beslut om byggandet av fysiska platser och miljöer i det offentliga rummet och civilsamhället.

(5) Deltagande i relevanta arrangemang rörande kommunens prioriteringsområden som t ex 2017 års internationella demokrativecka (9-15 september) och regelbundna samråd kring det pågående arbetet.
Nyckelord
lokal demokrati, medborgardialog, medborgarskap, inflytande, politiskt deltagande
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Statsvetenskap
Finansiärer
Falu Kommun
Högskolan Dalarna
Publikationer