Forskningsprojekt: Siljanskolans betydelse för det svenska musikämnets identitet och självförståelse under 1930- 40 och 50-talen

Projektledare
Juvas Marianne Liljas
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet avser att ringa in den pedagogiska ideologi som bidrog till grundandet av Siljanskolan. Framförallt avser projektet att skapa en förståelse för musikundervisningens plats i detta ideologiska landskap. I fokus står Siljansskolans folkmusikaliska sommarkurser i Tällberg 1934-1948. För att musikkurserna ska kunna förstås som en del i ett större pedagogiskt visionsarbete, kommer musik som meningsbärande inslag i paret Alms reformpedagogiska strävanden att utgöra ett viktigt underlag för tolkning och analys. Syftet är därför inte bara att analysera musikkurserna i sig, utan snarare att bidra till att frågor kring Siljanskolans betydelse för musikämnet i relation till de svensk tyska musikrelationerna under 1930-och 40-talen kan ställas. Genom att studera musikämnets historia kan också, genom ämnets historiskt svaga legitimitet, politisk styrning av skolan studeras.Inom denna tolkningsram kan även erfarenheter av mer övergripande, kollektiva diskurser om utbildningssystemet och dess proveniens synliggöras.
Nyckelord
Musikutbildning, reformpedagogik, fostran, bildning
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer