Forskningsprojekt: Insatser för förskollärares ökade professionella ämneskompetens inom kommunikations- och språkutveckling – ämnesteori, praktisk tillämpning och professionella kollaborativa samtal

Projektledare
Tarja Alatalo
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det övergripande målet med projektet är att genom kunskapshöjande insatser om barns kommunikations- och språkutveckling stärka förskollärares professionella ämneskompetens och yrkesspråk och därigenom möjligheterna att identifiera och stötta barns tidiga skriftspråkliga lärande. De kunskapshöjande insatserna utgår från ämnesteoretiska föreläsningar och förskollärares praktiska tillämpning av föreläsningsinnehåll (uppdrag). Som ett stöd i att uppnå en stärkt kunskapsbas och ett stärkt yrkesspråk inom området barns kommunikation och språkutveckling, utmanas formerna för förskollärarnas kollegiala och individuella lärande med hjälp av professionella kollaborativa samtal som leds av specialpedagoger och speciallärare (samtalsledare). Ett syfte i studien är att undersöka förskollärarnas erfarenheter från de kunskapshöjande insatserna samt deras tal om erfarenheterna.

Utifrån ovanstående syfte har följande forskningsfrågor formulerats:
• Vilka erfarenheter och uppfattningar om barns kommunikations- och språkutveckling har förskollärare och hur beskriver de sina möjligheter att identifiera och stötta barns tidiga skriftspråkliga lärande i samband med de kunskapshöjande insatserna?
• Med vilken medvetenhet talar förskollärare om barns kommunikations- och språkutveckling?
Nyckelord
förskollärare, kommunikations- och språkutveckling, ämneskompetens
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer