Forskningsprojekt: Synen på shasei i nutida japanska haiku

Projektledare
Herbert Jonsson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med detta projekt är att undersöka hur shasei-begreppet diskuteras i nutida texter av aktiva haiku poeter. Det flesta texter som publicerats om samtida haiku har gjorts i form av handböcker om kompositionen av haiku, eller som essäliknande lyriska kommentarer till haiku skrivna av poeter. En studie av sådant material kan ge oss en direkt bild av hur haiku förstås och läses idag och vilka avsikter som ligger bakom kompositionen av denna typ av poesi. Utgångspunkten är att haiku-poesin inte har varit statisk, utan ständigt utvecklas och förändras, och att även traditionalisterna inte följer traditionen lydigt, utan låter den utvecklas i nya riktningar.
I den första delen av undersökningen, kommer volymen av det insamlade materialet som består av handböcker och teoretiska essäer användas för att identifiera hur shasei definieras av olika författare. Meningsskiljaktigheter mellan författarna kommer att analyseras för att se om de beror på inkonsekventa definitioner eller om de beror på verkliga skillnader i ideologi. Efter att ha satt upp en teoretisk ram på detta sätt, kommer nästa steg vara att tillämpa detta på den del av det material som består av kommentarer och tolkningar som gjorts av olika poeter. Syftet är att fördjupa förståelsen för de olika begrepp som används genom att konfrontera dem med de faktiska tolkningarna.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Japanska
Finansiärer
Publikationer