Forskningsprojekt: Tillgänglighet i Förskola och Skola

Projektledare
Désirée von Ahlefeld Nisser
Deltagare
Sara Irisdotter Aldenmyr
Gunilla Lindqvist
Maria Olsson
Sara Wolff
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSMs) självvärderingsverktyg kring Tillgänglighet används, organiseras och fungerar praktiskt i förskole-och skolverksamheter i en kommun i regionen.
Ytterligare syftar projektet till att undersöka vilken roll -om någon- som skulle kunna tillskrivas myndighetens värderingsverktyg när det gäller förutsättningar för lärande och delaktighet i lek- och lärmiljön samt förhållningssätt hos skolledning och pedagoger.
Projektet löper under två år och består av två delar – en forskningsdel och en del för processtöd. Projektet är ett samverkansprojekt mellan kommunen, Högskolan Dalarna och SPSM.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Publikationer