Forskningsprojekt: Utveckla lärares ledarskap – Ledarskap i en mångkulturell kontext

Projektledare
Deltagare
Gunilla Lindqvist
Monika Vinterek
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Ett kollegialt förändringsarbete utgör grund för projektet, där en grupp lärare arbetar tillsammans med en projektledare från kommunen och med forskare från Högskolan Dalarna. Projektet baseras på kunskap om att läraren utgör den enskilt viktigaste faktorn för elevers skolframgång. Utgångspunkten för genomförandet är en teoretisk modell, som pekar ut vad som spelar en central roll för att en stödjande lärmiljö skall kunna komma till stånd, vilken kombineras med lärarnas egna erfarenheter av vad som främjar undervisningen. Teoretiska inflöden hämtas även från relationell pedagogik (Aspelin, 2010 a; 2010 b). Ett flertal undersökningsmetoder kommer att användas för att samla in empirisk data.

Utvecklingsprojektet intresserar sig för hur en undervisningsmiljö kan utvecklas som tar vara på lärarens kompetens så att alla elever får stöd i sin utveckling. En sådan kunskap antas kunna påverka att många elever i högre grad än nu når skolans alla mål. Syftet med projektet är att den förändrade praktiken skall bidra till en ökad tillfredsställelse med skolarbetet hos elever och berörda lärare och ett förstärkt samarbete mellan viktiga aktörer i elevernas utbildning.

Forskningsdelen i projektet handlar om att skapa kunskap om vilka möjligheter och utmaningar ledarskap ställs inför i en mångkulturell kontext. Ledarskap i studien förstås som såväl lärares ledarskap som rektorers, skolchefers och skolpolitikers ledande funktioner. Vår ambition är att synliggöra den komplexa situation som påverkar lärares arbete i skolvardagen samtidigt som vi vill visa på de möjligheter som tas tillvara och hur lärare och ledning trots svårigheter bemästrar en krävande undervisningssituation.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Skolforskningsfonden Högskolan Dalarna
Publikationer