Forskningsprojekt: Läs- och skrivundervisning och lärande i förskoleklass och skolans tidigare år

Projektledare
Tarja Alatalo
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det här projektet omfattar en rad studier utifrån perspektivet läs- och skrivundervisning i förskoleklass och skolans tidiga år. I en studie undersöktes förskoleklasspedagogers uppfattningar om dagens förskoleklass som pedagogisk arena. I ett annat projekt studerades förskoleklasslärares lärande i sambans med kartläggning av elevers läs- och skrivutveckling. Här studeras också språk-, läs- och skrivutveckling i samband med undervisning i olika ämnen i förskoleklass.
Nyckelord
förskoleklass, sexårigas skolstart, tioårig grundskola, språkutveckling, läs- och skrivutveckling, skolans tidigare år
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Publikationer