Forskningsprojekt: Undervisning och lärande i förskoleklass och skolans tidiga år

Projektledare
Tarja Alatalo
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I det här projektet ingår flera studier. I en studie undersöktes förskoleklasspedagogers uppfattningar om dagens förskoleklass som pedagogisk arena. I ett annat projekt studerades förskoleklasslärares lärande i sambans med kartläggning av elevers läs- och skrivutveckling. Här studeras också språk-, läs- och skrivutveckling i samband med undervisning i olika ämnen i förskoleklass.
Nyckelord
förskoleklass, sexårigas skolstart, tioårig grundskola, språkutveckling, läs- och skrivutveckling årskurs ett
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Publikationer