Forskningsprojekt: Hur tillvaratas barns språkliga kompetenser i övergången från förskola till förskoleklass?

Projektledare
Tarja Alatalo
Deltagare
Elisabeth Frank, Institutionen för utbildningsvetenskap Linnéuniversitetet
Joanna Meier
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om hur barns språkliga kompetens tillvaratas i övergången från förskola till förskoleklass. Studien fokuserar lärares uppfattningar och utsagor om det skriftspråkliga arbetet i de båda verksamhetsformerna, med särskild uppmärksamhet på överlämnandet av information om barns språkliga utveckling från förskola till förskoleklass. Implicit innebär detta att lärares ämnesdidaktiska kompetenser inom skriftspråksutveckling belyses, men också att förskolornas och förskoleklassernas prioriteringar vad gäller skriftspråksutvecklande arbete utforskas. Studien är en pilotstudie och utgör en plattform för vidare studier om förskolans och förskoleklassens skriftspråksförberedande verksamhet och eventuella samarbete inom kunskapsområdet. Studien genomförs tillsammans med Fil. dr. Elisabeth Frank vid Linnéuniversitet.

Med utgångspunkt i ovan angivet syfte, fokuseras följande forskningsfrågor:

Hur beskriver lärare i förskola och förskoleklass det skriftspråksutvecklande arbetet vid respektive verksamhet?

Sker överlämning av information om barns språkutveckling från förskola till förskoleklass och vilka processer omges detta av i så fall?
Nyckelord
Förskola, förskoleklass, skriftspråklig utveckling, överlämning
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Publikationer