Forskningsprojekt: Idrott och hälsa – ett ämne för lärande? Kunskap Undervisning och Lärande i idrott och hälsa

Projektledare
Håkan Larsson, Utbildning, hälsa och samhälle GIH, Högskolan Dalarna
Deltagare
Gunn Nyberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet finansieras av VR och leds av professor Håkan Larsson vid GIH. Medverkar i projektet gör även Karin Redelius, GIH, Inger Karlefors, Umeå universitet, Mikael Quennerstedt, Örebro universitet och Claes Annerstedt, Göteborgs universitet.

Under hösten 2014 kommer Gunn Nyberg, i samarbete med Håkan Larsson, att bidra med en delstudie i projektet.

Syftet med studien är att undersöka kunskapsbildning, undervisning och lärande i skolämnet idrott och hälsa. Studiens syfte preciseras med följande problemställningar:
1. Vilken kunskap framstår som relevant i ämnet idrott och hälsa och hur gestaltas denna kunskap i ämnets praktik?
2. Vilket lärande främjas mot bakgrund av olika typer av undervisning, och hur kan detta lärande beskrivas?

Studien tar sina huvudsakliga utgångspunkter i
a. att synen på idrott och hälsa som främst ett tillfälle för fysisk aktivitet fortfarande är stark såväl i Sverige som internationellt och detta trots att det i svenska läroplansreformer sedan 1990-talet och framåt skett en successivt allt starkare betoning på kunskap och lärande i alla skolämnen och att kunskapens handlingsdimension (Molander, 1993) fokuserats i forskningssammanhang;
b. att det under senare år har uppstått en diskussion bland landets forskare om ämnets bildningsvärde (Annerstedt, 2007; Larsson & Meckbach, 2007), framför allt rörande ämnets kunskapsobjekt och vad som ska utgöra lärarnas professionella objekt, det vill säga vilket lärande lärare i idrott och hälsa ska skapa goda förutsättningar för (Larsson & Redelius, 2004); samt
c. att den under de senaste decennierna allt intensivare forskningen om ämnet hittills i liten utsträckning tagit sin utgångspunkt i teorier om undervisning och lärande (didaktisk teoribildning).
Nyckelord
Kunskap, lärande, rörelse, idrott och hälsa
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Idrotts- och hälsovetenskap
Finansiärer
Vetenskapsrådet