Forskningsprojekt: Den regionalekonomiska betydelsen av travsporten

Projektledare
Tobias Heldt
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Den svenska hästnäringen sysselsatte 2014 ca 30 000 helårsverken och hästnäringens samhällsekonomiska betydelse mätt som andel av BNP har visat sig ligga kring 0,5 procent (Johansson, Andersson och Hedberg 2004 samt Heldt 1995). Den regionalekonomiska betydelsen av hästnäringen generellt och travsporten specifikt var däremot inte studerad i detalj.
Travsportens och hästars samhälleliga värden kopplat exempelvis till gemenskap i spelbolag, samtalsämne kring fikabord, hästen som brobyggare mellan stad och land etc. är betydelsefulla men svåra att värdera ekonomiskt. Ett första steg i ökad förståelse för hästnäringens betydelse på regional nivå var därför att studera de ekonomiska effekterna. Vilka är aktörerna och hur mycket pengar spenderar dessa kopplat till hästen under ett år? Hur stor del av denna konsumtion hamnar i den egna hemregionen och hur stor del lämnar regionen i s.k. turistrelaterad konsumtion i samband med ett besök vid en travbana längre bort än 10 mil från hemorten?
Det konkreta syftet med projektet var att beräkna den regionalekonomiska betydelsen av travsporten för en mindre region, exemplifierat med utgångspunkt i en mindre travbanas verksamhet. Projektets första steg innehöll en kartläggning och beskrivning av travsportens regionala ekonomi vilket i ett andra steg kompletteras med studiet av faktorer som påverkar den regionalekonomiska betydelsen. Dessa handlar exempelvis om hur de olika aktörernas motiv till engagemang i travsporten påverkar deras beteende.
Projektet utmynnade 2015 i en rapport som förutom att svara på syftet även inkluderade identifierande av ett antal frågor att studera vidare i kommande forskning.
Ytterligare forskning kring Hästnäringens ekonomi och samhällseffekter finns att läsa under fortsättningsprojekt: Hästnäringens samhällsekonomiska effekter samt sidan: https://hastnaringen-i-siffror.se.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Nationalekonomi
Turismvetenskap
Finansiärer
Svensk Travsport
Publikationer