Forskningsprojekt: Utvärdering av behandling med anti-VEGF-läkemedel vid diabetesmakulaödem

Projektledare
Janeth Leksell
Elisabet Granstam
Deltagare
Henrietta Forsman
Therese Granström
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Ögonkomplikationer vid diabetes, diabetesretinopati, förekommer vid såväl typ 1 som typ 2 diabetes. Diabetesretinopati kan leda till svår synnedsättning och blindhet. Synnedsättningen kan bero på blödning i glaskroppen, näthinneavlossning eller svullnad av gula fläcken, sk makulaödem. Synhotande svullnad av gula fläcken, diabetesmakulaödem, kan behandlas med anti-VEGF-läkemedlet ranibizumab (Lucentis®).

Projektet syftar till att undersöka medicinsk effekt och påverkan på upplevd hälsa och livskvalitet hos patienter som behandlas med Lucentis® för synhotande makulaödem. Läkemedlet ges som en injektion i ögats glaskropp, minskar ödem och förbättrar synen. För att bibehålla den synförbättrande effekten krävs upprepade injektioner. Data samlas in före behandlingsstart, efter 3 injektioner samt efter 1 år. Förutom medicinska data och uppgifter om resursanvändning skall upplevd livskvalitet och synrelaterad hälsa mätas med de validerade enkätinstrumenten SF-36 och NEI VFQ-25. En mindre grupp av patienter skall intervjuas med en strukturerad intervju. Patienter på ögonklinikerna i Västerås och Falun tillfrågas om deltagande i projektet.

Målet med projektet är att öka kunskapen om patienternas förväntningar och farhågor inför injektionsbehandling för att kunna ge adekvat information vid behandlingsstart samt att få ökad kännedom om hur livskvaliteten påverkas av den krävande behandlingen.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Magnus Bergvalls stiftelse
Regionala Forskningsrådet Uppsala - Örebro regionen
Synskadades vänner, Uppsala