Forskningsprojekt: Att motverka urininkontinens hos äldre genom kunskapsimplementering i ortopedisk omvårdnad och rehabilitering

Projektledare
Ann catrine Eldh
Deltagare
Henrietta Forsman
Lars Wallin
Ami Hommel, Medicinska fakulteten Lunds universitet
Maria Hälleberg-Nyman, Institutionen för hälsovetenskap och medicin Örebro universitet
Jo Rycroft-Malone, School of Healthcare Sciences University of Bangor, Wales
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Att urininkontinens (UI) är vanligt förekommande hos personer äldre än 65 år har visserligen varit känt länge men få insatser har gjorts för att motverka utvecklingen av UI. Det begränsade antalet studier som finns inom området visar att sjuksköterskor inom akutsjukvård saknar kunskap om UI och UI-prevention samt att risken att utveckla UI är signifikant högre om man som äldre patient förses med ett UI-hjälpmedel i ett akut sjukdomsförlopp, jämfört med om man får förutsättningar att gå på toaletten. I Sverige är det därtill vanligt att höftfrakturpatienter får kateter i samband med operation, vilket också påverkar förutsättningar att bibehålla kontinens och kan försena återgång till normal blåsfunktion efter en operation.
I OPTION kombinerar vi den växande kunskapen om effektiva stöd för att implementera evidensbaserad vård med att finna angreppssätt som motverkar utveckling av UI hos äldre. Projektet innefattar att implementera evidens med hjälp av nyckelpersoner i akutsjukvård. I ett pilotprojekt har vi testat metoder för datainsamling och -analys, med utgångspunkt i en tilltagande medvetenhet om att interventioner sällan går att förklara med enkla orsakssamband utan att de förutsätter en struktur som gör att resultaten går att förmedla utifrån vad som fungerar, för vem, och i vilka sammanhang.
Pilotprojektet har genomförts vid två ortopediska kliniker i Sverige, med test av en intervention riktad till team av kliniska experter inom omvårdnad och rehabilitering. Vi har utvärderat interventionsprocessens och -innehållets inverkan på evidensbaserad praktik samt undersökt lämpligheten i föreslagna datainsamlings- och analysmetoder. Pilotprojektet rapporteras i vetenskapliga artiklar och ligger till grund för fortsatta ansökningar för en framtida, fullskalig studie.
Nyckelord
Kunskapsimplementering, evidensbaserad vård, urininkontinens, äldre, realist evaluation, Knowledge Implementation, Evidence Based Practice, Urinary Incontinence, Older, Realist Evaulation
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Vårdalstiftelsen