Forskningsprojekt: Interaktion och lärande: Lärarstrategier i klassrum med språklig, social och kulturell mångfald

Projektledare
Deltagare
Åsa Wedin
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Denna studie syftar till att fördjupa och bredda vår förståelse av praktiker i klassrum som präglas av social, kulturell och språklig mångfald. Studien kommer att fokusera frågor om å ena sidan relationer mellan elevers språkliga sammanhang i skolan och utanför, och å andra sidan lärarstrategier i en pedagogiskt utmanande skolsituation. Frågor som ligger till grund för studien är bland annat: Vilka strategier använder lärare när en andel av eleverna i klassrummet inte behärskar undervisningsspråket? Vilka av dessa strategier erbjuder eleverna pedagogiska och språkliga utmaningar som stimulerar deras lärande? Möter de språkliga praktiker eleverna är involverade i utanför skolan och lärarnas språkliga praktiker varandra?
Studien utgår från två teoretiska forskningsfält, andraspråksforskning och systemiskfunktionell lingvistik (SFL). Andraspråksforskningen har betonat vikten av att andraspråksinläraren möter relevant språkligt inflöde på lämplig nivå, får möjligheter till så kallat pushed output, det vill säga att använda språket i sammanhang som ställer krav på språklig utveckling, samt får feedback på sitt språk. För detta spelar klassrumsinteraktionen en betydelsefull roll.
Studien genomförs med ett etnografiskt longitudinellt upplägg. Genom intervjuer med lärare utifrån observationer och videoinspelningar, kommer underlag för interventioner i lärares klassrum att skapas i samverkan mellan lärare och forskare. På så vis kommer kunskap att kunna skapas om lärarstrategier och interaktionsmönster som leder till goda studieresultat i första hand för flerspråkiga elever men även för socio-ekonomiskt utmanade elever.
Nyckelord
Interaktion, lärande, mångfald, Interaction, learning, diversity
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska som andraspråk
Finansiärer
Publikationer