Forskningsprojekt: På jakt efter förmågor i undervisningen i ämnet idrott och hälsa

Projektledare
Jenny Isberg
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet är att undersöka elevers uppfattningar om vilka förmågor de får möjlighet att utveckla genom undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. För att skapa en nyanserad bild av hur lärandesituationer kan skapas och hur elever och lärare uppfattar dessa kommer observationer av undervisningssituationer samt intervjuer med lärare och elever att genomföras. Detta pilotprojekt kommer att genomföras i en kommun och kommer att följa det implementeringsarbete av Lgr-11 som kommunen genomför. Detta innebär att samtliga undervisande lärare i ämnet idrott och hälsa, i den utvalda kommunen, kommer att medverka i projektet. Idrott och hälsa är ett skolämne som enligt forskning visat sig ha ett otydligt lärobjekt och det finns ingen konsensus vad gäller ämnets kärna och dess innehåll (Ekberg, 2009; Redelius, Fagrell & Larsson, 2009 & Larsson et al, 2010). Kursplanen i idrott och hälsa, Lgr 11, lyfter fram fyra ämnesspecifika förmågor som undervisningen i ämnet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. Det är utvecklingen av dessa förmågor som ska genomsyra undervisningen och ligga till grund för uppnåendet av kunskapskraven (Skolverket, 2011). Syftet med studien är också att undersöka idrottslärares uppfattningar om hur det centrala innehållet kan omsättas i undervisning, så att eleverna kan erbjudas möjligheter att använda sig av och utveckla de ämnesspecifika förmågorna samt bli medvetna om och förstå betydelsen av dessa.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Idrotts- och hälsovetenskap
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Skolforskningsfonden Högskolan Dalarna