Forskningsprojekt: Utveckling av metod för att bedöma behovet av ogräsbekämpning i spår

Projektledare
Deltagare
Roger G Nyberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det finns idag ett stort behov av att på ett bättre sätt bedöma mängden ogräs och behovet av ogräsbekämpning i spår för att rätt kunna bedöma årsbehovet av bekämpningen samt att i vår underhållsplanering bättre prioritera kemisk bekämpning lokalt.

En metod behöver utvecklas som objektivt beskriver mängden ogräs på det aktuella området. Idag är det en bedömning grundad på var och ens personliga uppfattning. Med ett förbättrat system kan man bättre pröva de kriterier som idag påverkar behovet av bekämpning av vegetation vilket leder till ökad effektivitet.
Möjligheten av att utöver manuell besiktning/bedömning automatisera mätning av förekomsten av ogräs längs banan förstärker behovet av ett klassificeringssystem.

Resultat från pågående FOI (som stöds av TRV) samt Optram är viktiga delar i ett sådant
system. Även EU:s krav att genomföra och följa IPM mot en hållbar användning av
bekämpningsmedel stärker kravet på att utveckla bättre metoder där vi bättre kan motivera
våra åtgärder. Inledande gemensamma strategiska diskussioner (inom ramen för
testverksamheten inom Miljökontrollprogrammet) och ett pilotprojekt i spår för utveckling av ett klassificeringssystem har inletts av Nationellt Underhåll i samarbete med erfarna forskare från SLU, JTI samt Högkolan Dalarna.

Anne-Catherine Berggren och Jan-Erik Lundh (uppdragsansvarig) är Trafikverkets
kontaktpersoner.
Projektets genomförande sker i ett samarbete mellan SLU, Högskolan Dalarna och Institutet
för jordbruks- och miljöteknik (JTI) med Håkan Schroeder (SLU) som projektledare. Från
SLU medverkar även Harald Cederlund och David Hansson.Vid JTI är Fredrik Fogelberg
ansvarig huvudkontaktperson och Roger Nyberg för Högskolan Dalarna.
Nyckelord
vegetation, järnväg, ögräs, klassificering, mätmetod, mikrodataanalys, datateknik, statistik
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Datateknik
Mikrodataanalys
Finansiärer
Trafikverket
Publikationer