Forskningsprojekt: Kvinnors företagande inom lantgårdsbaserad turism - Genus i förändring på svenska landsbygder?

Projektledare
Susanna Heldt Cassel
Deltagare
Katarina Pettersson, Nordregio
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Få studier om jordbruk och turism har fokuserat på kvinnor som företagare. Detta projekt syftar därför till att
skapa kunskap kring kvinnors företagande på lantgårdar inom besöksnäringen i Sverige. De specifika
frågeställningarna innebär att skapa förståelse och kunskap om: Kvinnors företagande och den entreprenöriella
processen: motiv och upplevelser. Hur kvinnliga lantgårdsföretagares genuspräglade identiteter (om-)skapas av
entreprenörskapet. Hur platsspecifika genusdiskurser och genusrelationer påverkar företagandet inom
gårdsbaserad besöksnäring. För att kunna genomföra detta kommer en omfattande intervjustudie med kvinnor som
är företagare i två svenska regioner (Dalarna & Uppland) att genomföras. Kunskapen som utvecklas inom
projektet kan bidra till att synliggöra kvinnors bidrag till diversifieringen av lantbruket och genom vår
kommunikation med berörda aktörer och beslutsfattare kan projektet bidra till mer jämställda och hållbara
stödsystem för dessa företagare.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Kulturgeografi
Turismvetenskap
Finansiärer
Stiftelsen svensk lantbruksforskning, SLF
Publikationer