Forskningsprojekt: Behov av, nyttjande av och tillfredsställelse med hälso- och sjukvård första året efter en stroke

Projektledare
Deltagare
Malin Tistad
Kerstin Tham, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska Institutet
Lena von Koch, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska Institutet
Charlotte Ytterberg, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Bakgrund Många männsikor som haft en stroke upplever att deras behov av rehabilitering inte tillgodoses. Det saknas dock kunskap om vad som bidrar till att så många upplever att rehabiliteringsbehoven inte tillgodoses. I hälso- och sjukvården används mätinstrument för att identifiera förekomsten av funktionshinder men i vilken utsträckning patienternas självrapporterade problem fångas upp av mätinstrumenten har inte studerats. Vidare saknas det kunskap om förändringar över tid avseende vårdtider på strokeenhet och efterföljande rehabilitering.
Det övergripande syftet är att bidra med ny kunskap om behovet av rehabilitering, nyttjande av hälso- och sjukvård samt tillfredsställelse med hälso- och sjukvården under det första året efter en stroke utifrån perspektivet hos människor som har haft en stroke.
Metod Data samlades in från personer som vårdades för stroke på strokeenheterna på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och i Solna 2006/2007 (349 deltagare) samt från kontrollgruppen i en randomiserad kontrollerad studie där personerna rekryterats från samma strokeenhet 1993/1996 (40 deltagare). Datainsamlingen skedde i samband med insjuknandet samt 3, 6 och 12 månader efter stroken. Datainsamlingen omfattade en öppen fråga, standardiserade mätinstrument, data från journaler samt från Stockholms läns landstings datoriserade register för vårdkontakter.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
Publikationer