Forskningsprojekt: Begreppet nioi inom japansk haikai-poetik

Projektledare
Herbert Jonsson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Inom den kollektivt skapade länkade haikai-diktningen har begreppet nioi (doft) kommit att representera ett viktigt ideal. Inom modern forskning har detta begrepp tolkats som relaterat till montage inom filmteori, eller som en variant av metaforen. Min studie av detta begrepp utgår ifrån hypotesen att dessa moderna läsningar är formade av det snäva ramar som nutida och i huvudsak europeisk teori ger, och att en djupare förståelse av nioi-begreppet först kan uppnås om vi studerar hur det har diskuterats och tolkats i japanska texter sedan det skapades i slutet av 1600-talet. Genom alternativa tolkningar av detta begrepp och genom användning av dessa i analys av olika dikter, har jag visat på deras användbarhet. Projektet innebär en kritisk diskussion av hur begeppet har tolkats av vissa nutida forskare och alternativa tolkningsförslag föreslås. Som underlag används en del källor som tidigare inte förekommit i diskussionen kring nioi-begreppet.

Den här undersökningen bygger delvis på min tidigare forskning, men innebär en fördjupning och mer strukturerad analys av resultat jag tidigare kommit fram till.
Nyckelord
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Japanska
Finansiärer
Publikationer