Forskningsprojekt: Social tillsyn i retorik och praktik

Projektledare
Deltagare
Eva Hämberg
Christian Kullberg
Thomas Sedelius
Lars Oscarsson, Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskolal
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Under de senaste decennierna har kraven på en stärkt statlig styrning av socialtjänstens verksamhet blivit allt tydligare i Sverige. Kraven bottnar i en kritik mot socialtjänsten för brister i rättssäkerhet, kvalitet och att dess insatser inte ger önskad effekt. En förstärkt statlig tillsyn har setts som nödvändig för att komma till rätta med de problem som finns. Den sociala tillsynen har i detta sammanhang kommit att framhållas som ett allt viktigare statligt styrinstrument där en ökad betoning på tillsynens funktion som kontrollinstrument setts som nödvändig för att säkerställa socialtjänstens kvalitet.


Det övergripande syftet med det projekte är att, utifrån en förståelse av den sociala tillsynens styrmekanismer, organisatoriska förhållanden och professionernas roll inom socialtjänsten, utveckla och fördjupa kunskapen om den sociala tillsynens påverkan på socialtjänstens organisation och det sociala arbetets praktik.

I projektets inledande studie görs en analys av hur den sociala tillsynens funktion som styrinstrument definierats i aktuella statliga utredningar och vilka möjligheter och hinder för en stärkt statlig styrning som detta ger i förhållande till de uppgifter och organisatoriska förhållanden som utmärker socialtjänstens verksamhet.
Nyckelord
social tillsyn, kontrollsystem
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Publikationer