Forskningsprojekt: Om begreppet sympatistress

Projektledare
Deltagare
Peter Nilsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Under senare år har man börjar bedriva forskning kring förekomsten av ”compassion fatigue” (här översatt till ”sympatistress”) hos socialarbetare och sjuksköterskor. Med ”sympatistress” avses, enkelt uttryckt, ett negativt tillstånd av stress orsakat av exponering för andra personers trauman och/eller lidanden. Socialarbetare, vårdpersonal, m.fl. har antagits löpa ökad risk för att utveckla sympatistress. Idag finns även forskning som styrker detta antagande.
Begreppet sympatistress är förhållandevis klart när det gäller symtomen, men det är betydligt mer oklart när det gäller beskrivningarna av uppkomsten av symtomen. En snabb granskning av litteraturen visar att olika forskare ger olika beskrivningar av symtomens orsaker, och att de därför använder ”sympatistress” för att tala om olika saker.
Syftet med detta projekt är (1) att skilja ut och granska de olika begrepp om sympatistress som förekommer i litteraturen, samt (2) att utvärdera de sätt på vilka man förklarar stressens uppkomst.
Metoden är litteraturstudier och begreppsanalys. I den andra delen av projektet kommer stor vikt att läggas vid den experimentella forskning som har utförts av bl.a. socialpsykologer kring våra olika sätt att reagera på personer i nöd. Här finns flera resultat som är av stor relevans för frågan om sympatistressens uppkomst. Dessvärre är det resultat som tycks ha gått sympatistressforskarna fullständigt förbi.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Publikationer