Forskningsprojekt: Socialt deltagande och tillgänglighet till service – upplevda hinder och hur de kan reduceras

Projektledare
Lena Dahlberg
Deltagare
Marika Marusarz
Kevin McKee
Päivi Turunen
Åsa Bruhn, Dalarnas Forskningsråd
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet avser att identifiera vilka fysiska och sociala hinder som människor möter när de vill delta i samhällslivet eller ta del av olika typer av service; hur olika organisationer idag arbetar med att förebygga och undanröja dessa hinder; samt vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta deltagande i samhällslivet samt öka tillgängligheten till service. Skillnader mellan landsbygd, glesbygd och städer är viktig aspekt av studien och beaktas i såväl undersökningen av upplevda hinder och pågående arbete med att reducera hinder som i diskussionen av vilka åtgärder som kan vidtas framgent för att underlätta samhällsdeltagande och öka tillgängligheten till service.

Projektet innehåller tre delstudier. I den första delstudien genomförs en enkät till ett urval av befolkningen för att identifiera vilka typer av hinder de möter när de vill delta i samhällslivet eller ta del av service. I den andra delstudien genomförs enkäter med företrädare för olika typer av organisationer (kommuner, privata företag, kooperativ) i lands-/glesbygd och tätorter i norra, mellersta och södra Dalarna. I delstudie 3 sammanförs resultaten från de föregående två delstudierna. I fokusgrupper med ett urval av personer som identifierats i delstudie 1 och organisationsföreträdare diskuteras resultaten från delstudie 1 och 2 med syfte att identifiera åtgärder för att underlätta samhällsdeltagande och tillgänglighet.

Projektet är finansierat av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Dalarna, och genomförs i samarbete mellan ÄldreForum vid Dalarnas Forskningsråd och Högskolan Dalarna.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer
Dalarnas Regionala Serviceprogram
Tillväxtverket
Publikationer