Forskningsprojekt: Passiva massivträhus

Projektledare
Mats Rönnelid
Deltagare
Henrik Janols
Tina Wik
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I projektet ska ett nytt koncept för passivhus med massivträstomme med hög grad av industriell produktion utvecklas. Detta görs genom att projektet läggs upp i två steg; sammanställning av erfarenheter och utveckling av en modell för industriell produktion.

I steg 1 inventeras de bygg- och installationssystem för massivträbyggande och passivhus som finns på marknaden samtidigt som vi tar del av de forskningsresultat som finns både om passivhusbyggande generellt i Sverige och specifikt passivhusbyggande i massivträ vilket det finns kunskap om framförallt i Centraleuropa. Syftet med inventeringen är att skapa en översikt över vilken teknik som finns och utifrån detta beskriva vilka möjligheter det finns att använda massivträbyggnadsteknik för att bygga passivhus med befintliga och utvecklade produkter. En viktig del av detta utgörs av en inventering av den mellaneuropeiska marknaden där passivhus med massivträstomme finns sedan en tid och där långtidserfarenheter kan inhämtas.

I steg 2 utnyttjas erfarenheterna för att utveckla en modell för industriell produktion, från tekniska system, prefabricering och montering som passar skandinaviska klimat. I steg 2 skall ett byggssystem för passivhus med massivträstomme studeras i praktiken, antingen i en reell byggnad som uppförs under projekttiden, eller genom att det byggs en testcell där täthet, energiflöden och ledningsdragning kan provas i praktiken. I slutskedet av projektet sammanställs resultaten och utmynnar i en beskrivning av identifierade möjligheter och fallgropar, hur energikraven kan uppnås i praktiken, samt en modell för industriell produktion. Vidare kommer projektet att utmynna i en teknisk skiss och ritningar på passivhus med massivträstomme som ska kunna användas för ett demonstrationsbygge i nordiskt klimat efter projektets slut.
Nyckelord
passivhus energieffektiv byggnader massivträ, passive houses, massive timber, energy efficiency
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
CERBOF
HMB Constructions
HMB Constructions
Högskolan Dalarna
Stora Enso Timber AB
Stora Enso Timber AB
Publikationer