Forskningsprojekt: Image, ’storytelling’ och attraktivitet – Jakobsgårdarnas förutsättningar för att bli ett attraktivt bostadsområde i Borlänge

Projektledare
Johan Håkansson
Deltagare
Marie Magnusson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med detta projekt är att undersöka bostadsområdet Jakobsgårdarnas image ur ett externt och ett internt perspektiv, samt analysera Jakobsgårdarnas position och status i relation till andra bostadsområden i Borlänge. Projektet kommer att bidra med fördjupad kunskap om generella processer som påverkar ett bostadsområdets utveckling och image, samt kunskap om specifika förutsättningar som är knutna till det enskilda bostadsområdets karaktär och utvecklingspotential. Projektet är uppdelat i fyra delstudier som var om en har en övergripande frågeställning. Följande frågor kommer att besvaras i projektet:
1. Vilka är de generelle principerna och idéerna i samhället och forskningen när det gäller förutsättningar för förändring av bostadsområdens status i Sverige och internationellt? Vilka lyckade respektive misslyckade satsningar finns det att dra lärdom av? Vilka indikatorer är lämpliga att använda då man vill följa den socioekonomiska utvecklingen i ett bostadsområde? Vilka indikatorer är lämpliga att använda då man vill utvärdera ett arbete som syftar till att påverka den socioekonomiska situationen i ett bostadsområde?
2. Viken image har olika bostadsområden i Borlänge? Vad består berättelserna eller de aktiva ”stories” som florerar av och hur berättas dessa av olika grupper i samhället. Vilka berättelser dominerar?
3. Vilka skillnader finns idag mellan olika bostadsområden i Borlänge med avseende på invånarnas socioekonomiska status (inkomst, utbildningsnivå), ålder, bakgrund, flyttningar, boendekarriär etc.
4. Hur ser invånarna i Jakobsgårdarna på sitt eget område? Hur ser bilden av Jakobsgårdarna ut och hur använder de boende sitt område och närliggande områden i staden? Hur ser detta ut för olika grupper av invånare och hur ser det ut ur ett jämförande perspektiv, där Jakobsgårdarna jämförs med två andra bostadsområden?
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Kulturgeografi
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Tunabyggen AB
Publikationer