Forskningsprojekt: Handel och regional tillväxt. -Kopplingen mellan regionalt tillväxtarbete och lokala etableringsstrategier.

Projektledare
Johan Håkansson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om handelns utveckling som regional tillväxtfaktor samt att genom denna kunskap utveckla dialogen mellan lokal och regional nivå när det gäller handels utveckling och handeln som tillväxtfaktor. Den kunskap som utvecklas i projektet skall paketeras och levereras till tjänstemän och politiker med ansvar för det regionala utvecklingsarbetet.

Avsikten är också att projektet ska ha en nära koppling till Dalarnas ambitioner att vidareutveckla besöksnäringen genom nya infallsvinklar och idéer som i nästa steg kan vara grunden för innovativa inslag i arbetet för att stärka Dalarna som besökslän.

Projektet ska ge ny kunskap som stödjer och utvecklar kopplingen mellan den lokala nivåns tillväxtarbete, där handeln är viktig och det som sker på regional nivå, där handelns utveckling till mycket liten del (om än alls), uppmärksammas. Detta skapar förutsättningar för ökad samverkan mellan kommuner, etableringsstrategier som går över kommungränser och på sikt en regional strategi för handelns utveckling i Dalarna, som kompletterar länets strategi för att utveckla landsbygdshandeln.
Nyckelord
Handel, regional tillväxt, lokal utveckling, samhällsplanering
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Företagsekonomi
Kulturgeografi
Finansiärer
FalunBorlängeregionen
Högskolan Dalarna
Länsstyrelsen i Dalarna
Region Dalarna
Tillväxtverket
Publikationer