Forskningsprojekt: Värmelagring i byggnader

Projektledare
Chris Bales
Deltagare
Johan Heier
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med projektet är att på ett systematiskt sätt kartlägga möjligheterna för termisk energilagring i det svenska byggnadsbeståndet. Ansatsen i projektet är att i ett första steg bygga upp en bred och generell kompetens om system för termiska lager som ett led i energieffektivisering i byggnader, en kunskap som för närvarande inte finns samlad i Sverige. I ett andra steg i projektet ska fördjupade studier av några tillämpningar som har identifierats i steg ett som särskilt väl lämpar sig för termiska lager och som kan omsättas i praktiken i om- och nybyggnadsproduktion. Dock planeras inga praktiska tillämpningar att genomföras direkt inom projektets ram men de teoretiska fallstudierna ska kopplas till utvalda fallstudier.

För att upprätthålla den termiska komfortnivån i byggnader krävs ca 25 % av Sveriges energianvändning. Behovet är störst för värme men energibehovet för att kyla byggnader är också betydande och dessutom växande. Effektiv lagring av termisk energi bidrar till ökad effektivitet i såväl värme- som kylsystem genom jämnare utnyttjande av produktionsanläggningen. För icke-reglerbara energikällor som solvärme är energilagring en förutsättning för effektivt utnyttjande av resursen.
Nyckelord
byggnader, värmelagring, energieffektivisering, effektkapning, buildings, thermal storage, energy efficiency, reduction of power peaks
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten
Publikationer