Forskningsprojekt: Social exkludering av äldre på före detta industriorter

Projektledare
Lena Dahlberg
Deltagare
Tamsin Bowers-Brown, Sheffield Hallam University
Rachel Ibbotson, Sheffield Hallam University
Burton Maria, Centre for Health and Social Care Research Sheffield Hallam University
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Social exkludering (utanförskap) har negativa konsekvenser för fysisk och psykisk hälsa. Äldre människor är mer beroende av kontakter och nätverk i lokalsamhället än yngre människor. Det finns dock lite forskning som jämför olika typer av orter och nästan ingen forskning som studerar de unika förhållanden som råder i före detta industriorter.

Det här projektet syftar till att
1. undersöka hur och i vilken omfattning äldre som bor i före detta industriorter är socialt exkluderade,
2. identifiera vilka faktorer som leder till social exkludering av äldre på sådana orter, samt
3. utröna hur social exkludering bland äldre kan förebyggas och reduceras.

Projektet bygger på tre delstudier. I den första delstudien hålls fokusgrupper med äldre rörande deras erfarenheter av och syn på social exkludering. I den andra delstudien genomförs en enkät med hjälp av personliga intervjuer av 1200 äldre personer, varav hälften bor i före detta industriorter och hälften på landsbygden. I den sista delstudien arrangeras workshops med experter från fältet (t.ex. socialtjänst, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer, transportorganisationer, polisen). I dessa workshops presenteras resultaten från studien och en diskussion förs kring vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga/reducera social exkludering bland äldre.

Studien genomförs i Barnsley, England, i samarbete med Age Concern Barnsley och Sheffield Hallam University.
Nyckelord
social exkludering, äldre, ensamhet, industriorter, landsbygd, England, social exclusion, ageing, older people, loneliness, industrial areas, rural areas, England
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Big Lottery Fund
Publikationer