Forskningsprojekt: Haibun, japanska berättelser i miniatyr

Projektledare
Herbert Jonsson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Vilande
Beskrivning
Projektets syfte är att göra en undersökning av form, struktur, språklig stil och uttrycksteknik hos den japanska litterära genren haibun. I första hand studeras de haibun som skrevs av diktaren och målaren Yosa Buson (1716-1783), men studien kommer även att innehålla ett antal jämförande analyser i vilka haibun av tidigare, samtida och senare författare kommer att diskuteras.

Termen haibun kan närmast översättas som haiku-prosa. Den här prosaformen utvecklades i nära samband med haiku-poesin och består ofta av kortare förord till dikter som ger olika former av bakgrund till dessa, eller på annat sätt interagerar med dessa. En haibun kan dock även vara en ren prosatext. Tematiskt kan haibun se ut på mycket olika sätt. Det kan röra sig om teoretiska texter om estetik eller poetik; det kan röra sig om korta essäer om i stort sett vad som helst; det kan vara korta berättelser eller anekdoter, eller lyriska betraktelser över varierande teman. En viktig inledande del av projektet kommer att ägnas åt en undersökning av en lång rad antologier med haiku-relaterad litteratur, publicerade från 1600-talet och framåt. Syftet är inte att nå fram till en definition av haibun utan att visa på begreppets heterogenitet och därigenom ge en bakgrund till de verk som skall studeras närmare inom projektet.

En genomgripande diskussion av genren kommer också att förtydliga avgränsningen i projektet, vilket i första hand är tänkt att inriktas mot den kategori av haibun som med modernt språkbruk skulle beskrivas ha ett skönlitterärt innehåll. Då syftet med undersökningen inte är att göra en diskussion av det ideologiska innehållet i texterna, utan istället att undersöka det språkliga uttrycket, har den kategorin större relevans.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Japanska
Finansiärer