Forskningsprojekt: Tolkning och kollektivt skapande inom japansk haikai-poesi

Projektledare
Herbert Jonsson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
En viktig tradition inom den forskning som i Japan bedrivs kring haiku och den närbesläktade haikai-poesin benämns ”hyôshaku” på japanska. Något förenklat kan detta ord översättas med ”kommentarer”, men egentligen handlar det om kritiska och kreativa diskussioner om dikterna som i princip kan ha vilka infallsvinklar som helst på dessa. Den här typen av forskning har behandlats ganska nedlåtande av forskare med västerländsk bakgrund. Ofta avfärdas den som inte mer än ”kommenterade utgåvor” och ofta ses de tolkningar som gjorts som en del av dikterna snarare än tolkningar gjorda av ett unikt subjekt. Den japanske forskaren ses ofta som en företrädare för en idealiserad homogen grupp av japanska läsare som alla över tid och rum har absolut tillgång till dikternas sanna betydelse och därför kan degraderas till ett källmaterial utan individualitet.
Syftet med detta projekt är att visa hur heterogen denna tradition i själva verket är, att ställa de olika rösterna mot varandra och analysera de olika utgångspunkter och synsätt de har. På det viset kan man öppna upp dikternas alla möjligheter och utvärdera olika läsningar och de konsekvenser de får för vår förståelse. Detta kommer också att ge en mer nyanserad bild av den japanska forskningstraditionen och hur den handskats med frågor som berör tolkning och syftet för tolkande aktiviteter.
Denna forskningstradition har alltid haft ett uttalat pedagogiskt syfte. Ursprungligen skrevs teoretiska verk av detta slag ofta för att lära ut hantverket, medan nyare studier oftast vill föra ett samtal med en kreativ läsare. Ibland sker detta genom en förutsättningslös diskussion som ger många uppslag, men inte leder fram till en bestämd slutsats. Kunskap om denna typ av tolkande aktiviteter kan ge nya perspektiv på lärande, inte minst i relation till de aktiviteter som är brukliga på seminarier och diskussionsforum.
Nyckelord
haiku haikai tolkning
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Japanska
Finansiärer
Publikationer