Forskningsprojekt: Kvinnobiografier: litteraritet och kön i tidigmoderna tyskspråkiga levnadsteckningar av kvinnliga regenter

Projektledare
Maren Eckart
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet belyser teoretiskt och metodiskt det tidigmoderna biografiska skrivandet om kvinnliga regenter och analyserar gällande könsrollskonstruktionerna för att kunna utröna om det fanns en dåtida genre som kan kallas kvinnlig regentbiografi.
Undersökningen fokuserar i mindre utsträckning på det liv som berättas – på den person som är i fokus – utan under litteraturvetenskapliga aspekter undersöks själva berättandet, dvs. hur ett liv rekonstrueras. Den utgår ifrån utvalda kvinnliga europeiska regenter så som de gestaltas, beskrivs och representeras i tyskspråkiga texter – i original och översättning – under 1500-, 1600- och 1700-talen. Flertalet av texterna är sannolikt skrivna av män; många är anonyma. Själva inventeringen av källmaterialet och den teoretisk-metodiska belysningen är en viktig del av projektet. Att undersöka kvinnliga regenter motiveras med att dessa är på grund av sin status och sin offentlig-politiska roll är jämförbara med varandra. Projektet kommer dels att analysera narrativa strukturer och dels fokuserar diskurser om kön och makt så som de framträder i det biografiska materialet.
Projektet delas in i två delar:
Del I
Sammanställning och publicering av en studie som handlar om tidigmoderna tyskspråkiga levnadsskildringar av drottning Kristina, – så som hon skildras i olika litterära genrer men även i olika medier. Denna studie har genomförts i ett nära samarbete med prof. Elisabeth Wåghäll Nivre, Stockholms universitet.
Del II
Med utgångspunkt i den teoretiska och metodiska basen från Kristinastudien görs en undersökning av tidigmoderna tyskspråkiga levnadsskildringar av att antal berömda europeiska kvinnliga regenter. I denna del av projektet kommer fokus att ligga på det biografiska skrivandet som genre. Resultaten kommer att publiceras in en monografi.
Nyckelord
levnadsskildringar, narratologi, tidigmodern tid, gender, biography, narratology, gender, early modern time
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Tyska
Finansiärer
Riksbankens FOA
Publikationer