Forskningsprojekt: Folkskollärare och folkskollärarinnor 1860-1960: en kollektivbiografi

Projektledare
Deltagare
Lars Berge
Lars Båtefalk
Urban Claesson
Anna Götlind
Lars Petterson
Peter Reinholdsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
För att förstå den omvandling som präglar dagens skola och lärarkår är ett historiskt perspektiv avgörande. Kunskap om lärarkårernas framväxt och förändrade samhälleliga positioner vidgar förståelsen för utbildningssystemets sociala och politiska villkor. Detta projekt fokuserar en stor lärarkategori – folkskollärarna – i den samhällsomvandling som ledde fram till vår moderna skola. Det finns ingen samlad kollektivbiografisk forskning om folkskollärarna i Sverige därför behövs detta projekt. Inom ramen för projektet studeras hur folkskollärares yrkeskultur historiskt formats i ett lokalt och nationellt perspektiv, genom att kartlägga lärarnas rekrytering och professionalisering, samt hur det pedagogiska arbetet gestaltades och förändrades.

Projektets delstudier analyserar dels folkskollärarnas fostran till pedagoger vid folkskoleseminarierna, dels folkskollärarnas insatser inom de framväxande folkrörelserna, inom missionen, inom politik och kultur. Detta forskningsprojekt kommer att kasta nytt ljus över en yrkeskårs framväxt och successiva professionalisering, inte minst genom utveckling av kultursociologisk metodförnyelse för den sociokulturella kartläggningen men även genom att fokusera på folkskollärarnas insatser i det lokala och nationella samhällslivet.

Ett av de första yrken där kvinnor kunde delta och göra en insats på arbetsmarknaden var folkskollärarens. Det var ett yrke som lockade borgerskapets döttrar och blev en viktig hävstång i den kvinnliga emancipationen redan på 1860-talet. Samtidigt fick böndernas och arbetarnas söner en intellektuell karriärmöjlighet inom det framväxande skolväsendet. Därför riktas särskild uppmärksamhet åt studier av skolans och lärarnas roll i skapandet av en nationell identitet. Projektets breda historiska ansats ger goda möjligheter till fördjupad analys av samspelet mellan lärarkår, kunskapstraditioner och sociopolitisk förändring.
Nyckelord
folkskollärare, folkskollärarinnor, professionalisering, yrkeskultur, prosopografi, male and female schoolmasters, professionalisation, prosopography, professional culture
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Historia
Finansiärer
Publikationer