Forskningsprojekt: Kognition, emotion och "Conceptual Blending"

Projektledare
Tommy Danielsson
Deltagare
Iris Ridder
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Teorin om Conceptual Blending (CIT) är till sin karaktär en kognitiv, tvärvetenskaplig ansats med nära koppling till litteraturvetenskap och lingvistik. Den hör till den tredje fasen av Cognitive Science, där idéer om ”embodiment” – det vill säga om enheten av medvetande och kropp i kontakten med världen – ersatt tidigare fokuseringar på hjärnan som informationsbehandlare och som komplext nätverk. Verkligheten konstrueras genom en redan förhandenvarande evolutionsbaserad process, som inte är helt förutbestämd, utan som under vuxenblivandet försiggår i ”embodied” kontakt med omgivningen. CIT utgår från den konceptuella metaforteorin och utgör en förklaringsmodell för den medvetna och omedvetna kognitionen och följaktligen för det mänskliga språket och för mänsklig kreativitet över huvud taget. Kognition och emotion kan emellertid omöjligt skiljas åt, och de mentala blendvärldarna är inte bara neutrala tankekombinationer på en konkret, mänsklig nivå, utan man måste räkna med att deras verkan till stor del beror av de känsloreaktioner de ger upphov till. En möjlighet att komma vidare erbjuds av Antonio Damasios idéer om ”somatiska markörer” och om den viktiga distinktionen mellan omedveten och medveten känsla – ”emotion” och ”feeling”.
En huvuduppgift för forskningsprojektet blir att utreda de pedagogiska konsekvenserna av teorin. På vilka sätt kan de nya idéerna om perception, kognition och emotion bidra till en fördjupad syn på lärandet, och vad i det redan utprövade är värt att bevara eller lyfta upp ur glömskan? Det som framför allt behövs är empiri, och ambitionen är därför att lägga den första grunden till ett centrum på högskolan för empiriskt-didaktiska textstudier med fokus på känsloupplevelsens betydelse för receptionens estetiska och etiska dimensioner. Även mer allmändidaktiska frågeställningar om de emotionella inlärningsförutsättningarna, och specifika tillämpningar i samarbete med andra discipliner är tänkbara och önskvärda.
Nyckelord
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Litteraturvetenskap
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Publikationer