Forskningsprojekt: Att lära sig läsa mot strömmen: Critical Literacy och Critical Language Awareness i första- och andraspråk

Projektledare
Deltagare
Julie Hansen
Mats Tegmark
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Detta projekt ansluter sig till det som i den engelskspråkiga världen har kommit att kallas critical literacy (CL) och critical language awareness (CLA). Literacy, eller litteracitet, är ett begrepp som traditionellt använts för att beskriva en individs, en grupps eller en nations läs- och skrivförmåga. Men i och med den poststrukturalistiska teorins ifrågasättande av språkets neutralitet, så har man även inom litteracitetsforskningen börjat intressera sig för hur sociokulturella faktorer som makt, kön, klass och etnicitet alltid finns, mer eller mindre synligt, representerade i det språk som vi omedvetet ser som normativt. CL och CLA är därför uttryck för en fördjupad och vidareutvecklad syn på vad som menas med läs- och skrivkunnighet i synnerhet och språkkunskaper i allmänhet. Man menar att det inte längre räcker med att kunna läsa och skriva och känna till språkets struktur och byggstenar för att kunna fungera och agera som en fullvärdig medborgare i ett demokratiskt samhälle. Dessutom ställer den text- och informationsmängd som vi konfronteras med i dagens informationssamhälle nya krav på förmågan att kritiskt tolka och värdera texter utifrån ovan nämnda sociokulturella faktorer och sammanhang. Vi måste helt enkelt vara medvetna om språkets och de sociokulturella diskursernas makt över konstruktionen av såväl vår egen som andras identiteter.
Centrala frågeställningar är: Vilken typ av litteracitet och språkkunskaper ger läroplaner och övriga styrdokument uttryck för, med fokus på skolämnena svenska och engelska? Hur väl förverkligas dessa intentioner som grund för lärares bedömningar av elevers kunskaper och färdigheter? Hur väl står sig det svenska utbildningssystemet i en internationell jämförelse när det gäller grund- och gymnansieskolelevers förutsättningar att utveckla ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till texter såväl som en kritisk språkmedvetenhet?
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Engelska
Finansiärer
Publikationer