Forskningsprojekt: En utvärdering av insatser, behandling och utfall vid hjärtstopp på och utanför sjukhus ett nationellt samhälls- och sjukhusperspektiv

Projektledare
Johan Herlitz, Institutionen för Medicin, avdelning för molekylär och klinisk medicin/kardiologi Göteborgs universitet
Deltagare
Anneli Strömsöe
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Av cirka 15 000 personer som dör på grund av hjärtsjukdom i Sverige varje år avlider cirka en tredjedel på sjukhus, vilket innebär att de befinner sig inom räckhåll för den traditionella akutsjukvården. Sedan början av 1980-talet har ett intensivt utvecklingsarbete pågått för att förbättra omhändertagandet av patienter som drabbats av hjärtstopp både på och utanför sjukhus. Behandlingen av hjärtstopp på sjukhus i Sverige har missgynnsamt hanterats och därmed kommit på efterkälken. Av naturliga skäl förekommer hjärtstoppssituationer i en lägre frekvens på vanliga vårdavdelningar eftersom de mer medicinskt krävande patienterna oftast befinner sig på hjärtintensiven/intensivvården och därmed ofta löper större risk att drabbas av hjärtstopp utifrån sitt sjukdomstillstånd. Om adekvat utrustning och personal finns på plats kan förmodligen mer än 50 % räddas till livet. Redan efter fem minuter börjar kroppen få obotliga skador av den syrebrist som blir följden av ett hjärtstopp. Problemet är oftast större när hjärtstopp inträffar på vanliga vårdavdelningar där ingen direkt övervakning i form av medicinsk utrustning finns. För att bygga upp en slags förberedelsegrad i samhället och för att kunna bemöta ett eventuellt hjärtstopp på ett tillfredsställande sätt har en nationell organisation byggts upp med sikte på att massutbilda människor i samhället i HLR. Denna organisation bygger på en så kallad kaskadprincip vilket resulterat i att mer än två miljoner människor är utbildade i HLR i Sverige. Projektets huvudsakliga syfte kommer därmed att vara att undersöka effekter som utbildning i HLR lett till, antal utbildade livräddare och antal livräddade samt att se vad som kan vara av betydelse för att kunna överleva ett hjärtstopp. För att få en ökad kunskap kommer en tillbakablick att göras på utbildade personer i HLR och undersöka olika faktorer som kan vara av betydelse för ökad överlevnad efter hjärtstopp.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Laerdal
Publikationer