Forskningsprojekt: Oral cryoterapi för patienter som behandlas med cytostatika

Projektledare
Gunnar Birgegård, Uppsala universitet
Deltagare
Kerstin Öhrn
Anncarin Svanberg, Uppsala universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Cytostatika påverkar munslemhinnans celler och ger upphov till mucosit (inflammation i munslemhinnan), en besvärande komplikation vid cancer behandling. Patienterna får sår och svåra smärtor från munhålan vilket kan leda till att morfindropp sätts in. Morfin har många biverkningar, t.ex. illamående, förstoppning, urinretention, matleda och hallucinationer. Mucosit kan leda till att patienten får svårt att äta och måste tillföras näring genom dropp. Biverkningarna av mucosit och dess behandling kan innebära att patienten blir inneliggande under längre tid än nödvändigt. Det orsakar dessutom patienten mycket lidande och samband mellan munproblem och hälsorelaterad livskvalitet har påvisats.
Flera olika medel och metoder har prövats för att förebygga och behandla mucosit. Inget medel har dock visat sig vara så effektivt att det kan rekommenderas som standard. Studier har visat att oral cryoterapi d.v.s. kylning av munslemhinnan har en viss effekt på graden av mucosit vid mindre omfattande cytostatika behandling.
Syftet med studien var att utvärdera om oral cryoterapi under cytostatikabehandling kan fördröja eller lindra utvecklingen av mucosit hos patienter som får superintensiv cytostatikabehandling i samband med benmärgstransplantation.
Samtliga patienter över 18 år som benmärgstransplanterades på avd 50 C Akademiska sjukhuset, Uppsala tillfrågades om deltagande och fördelades till försöks- respektive kontrollgrupp. Av 80 tillfrågade patienter deltog 78. Typ av cancersjukdom, behandling och kön var lika fördelat i grupperna.
Data insamlades om antal dagar med morfindropp, dos av morfin, smärtlindring, antal dagar med dropp, antal vårddagar, samt olika blodvärden, förekomst av mucosit, smärta i munnen, patienternas upplevelser av munproblem samt hälsorelaterad livskvalitet.
Nyckelord
cytostatikabehandling, oral cryoterapi, mucosit, benmärgstransplantation
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Uppsala läns landsting
Uppsala universitet
Publikationer