Forskningsprojekt: Akupunktur som smärtlindring vid förlossning - En randomiserad kontrollerad studie

Projektledare
Lena Mårtensson, Inst för Vård & Natur Högskolan i Skövde
Deltagare
Linda Vixner
Erica Schytt, Akademin Hälsa och samhälle, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa Högskolan Dalarna, Karolinska Institutet
Elisabet Stener- Victorin, Inst för neurovetenskap och fysiologi Göteborgs universitet
Ulla Waldenström, Institutionen för kvinnor och barns hälsa Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Akupunktur har införts på alla förlossningskliniker i Sverige trots att tillräcklig evidens för detta saknas. Det finns motstridiga och otydliga resultat som kan bero på att studierna är små och att få har redovisat någon powerberäkning. Däremot väcker dessa studier viktiga frågor som behöver undersökas vidare, t ex om effekten av akupunktur kan optimeras genom att behandlingen startas i ett tidigare skede av förlossningen, genom att man ökar behandlingens intensitet eller om barnmorskornas kompetens i akupunkturbehandling höjs. Andra faktorer som behöver studeras vidare är samband mellan akupunktur och biologiska markörer, kostnader samt kvinnans upplevelse av behandlingen.

Syftet med projektet är att utvärdera effekten av akupunktur på förlossningssmärta. Primära utfallsmått är upplevd smärta och användning av epiduralbedövning.

En randomiserade kontrollerad studie kommer att genomföras på två förlossningsavdelningar Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan och Falu lasarett. 300 Kvinnor lottas till någon av följande tre grupper: manuell akupunktur (MA), högfrekvent elektro-akupunktur (EA) eller standard behandling (SB).

I alla grupperna kommer kvinnorna i samråd med sin barnmorska ha tillgång till all tillgänglig farmakologisk och icke-farmakologisk smärtbehandling, förutom kvinnorna i SB-gruppen som inte får någon akupunktur.

Smärta och avslappning kommer att mätas med VAS. Biologiska data inhämtas genom blodprover . Uppgifter om kvinnans bakgrund, upplevelse av behandlingen och förlossningsupplevelse samlas in med enkäter. Barnmorskan dokumenterar uppgifter gällande behandlingen, visst obstetriskt status, annan smärtlindring, biverkningar samt barnmorskans egen närvaro hos kvinnan.

Resultaten från studien kommer att bidra med ökad kunskap om akupunkturbehandlingens effekter på förlossningssmärta. Studien kommer också att bidra med kunskap om smärtmätning under förlossning.
Nyckelord
Akupunktur, förlossning, RCT, smärta
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
CKF
CKF
CKF
FoU-Fyrbodal
FoU-Fyrbodal
Högskolan Dalarna
Landstinget Dalarna
Magnus Bergvalls stiftelse
Norra Älvsborgs Länssjukhus
Regionala forskningsfonden
Regionala forskningsfonden
Skaraborgsinstitutet
Publikationer