Forskningsprojekt: På spaning efter det kunskapsrelaterade språket

Projektledare
Deltagare
Åsa Wedin
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN

På spaning efter det kunskapsrelaterade språket – flerspråkiga elevers utveckling av språk och ämneskunskaper i grundskolans tidigare år

Syftet med denna studie är att synliggöra flerspråkiga elevers utveckling av språk och kunskap i den svenska ungdomsskolan. Särskilt intresse kommer att ägnas åt vad det innebär för flerspråkiga elever att lära sig svenska som andraspråk samtidigt som de lär sig ämneskunskaper på detta språk. För att göra språkets roll synlig för lärare behövs mer kunskap om det språkspecifika i deras ämnen, om ämnesspecifika genrer samt om språkets roll som medel för lärande.
Denna studie kommer att bygga på ett pågående projekt där sökande forskare studerar språk och lärande i två elevgrupper. Projektet, som är planerat för fyra år har ett longitudinellt och etnografiskt perspektiv. I projektet följs två elevgrupper under tre år, den ena från år ett till år tre och den andra från år fyra till år sex. Denna studie kommer att kunna synliggöra elevers och lärares uppfattningar om språk och kunskap samt om hur dessa utvecklas.
Mot bakgrund av att den svenska ungdomsskolan idag inte lyckas uppfylla målet med likvärdig utbildning för alla, speciellt när det gäller elever med utländsk bakgrund, är det väsentligt att ny kunskap skapas om dessa elevers utveckling av språk och kunskap i skolan. Studien kommer att generera ny kunskap med hög utbildningsvetenskaplig relevans. Genom ett fokus på klassrummet och genom ett intresse för och respekt för lärare och elever, kan studien underlätta en dialog mellan aktörer, forskare och beslutsfattare.
Nyckelord
Kunskap, lärande, språkutveckling, andraspråkselever
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Svenska som andraspråk
Finansiärer