Lärarlegitimation och utökad behörighet

I din legitimation får du behörighet i de skolämnen, årskurser och skolformer som ditt examensbevis omfattar. När du har en legitimation kan du utöka din behörighet med fler skolämnen och/eller årskurser.

Det är Skolverket som ansvarar för lärarlegitimationen och beslutar om utökad behörighet i lärarlegitimationen men det är lärosätena som ansvarar för innehåll och relevans:

Examen och behörighet

X = Behörighet genom examen

O = Gäller praktisk-estetiska ämnen (bild, musik, idrott och hälsa, slöjd, hem- och konsumentkunskap)
Behörigheten i vuxenutbildning följer behörigheten i de årskurserna som ges av grundexamen.

Din examen Förskola Förskoleklass  Årskurs 1–3 

Årskurs
4–6

Årskurs 7–9

Gymnasie-skolan

Förskollärarexamen

X

X        
Grundlärarexamen F–3   X X      
Grundlärarexamen 4–6     O

X

+behörighet i åk 3

   
Ämneslärarexamen 7–9     O X X

X

I ämne där du har 90 hp (svenska, musik, samhällskunskap 120 hp)

Ämneslärarexamen gymnasieskolan     O O X X
Yrkeslärarexamen           X

Utöka din lärarbehörighet

Utifrån din nuvarande lärarexamen kan du utöka din behörighet. Ska du komplettera för utökad behörighet är det viktigt att tänka på både omfattningen och innehållet i kurserna. Det är alltid viktigt att uppnå bra bredd och/ eller djup i det ämne du önskar få utökad behörighet inom. Ämnen som samhällskunskap och naturkunskap kräver bredd medan det i exempelvis moderna språk krävs djup (progression).

Det ställs inga krav på ämnesdidaktik eller uppsats för utökad behörighet men ämnesinnehållet ska vara relevant för skolämnet och i huvudsak anses motsvara kraven i motsvarande förskollärar- eller lärarexamen. Du kan läsa fristående kurser eller kurser inom Lärarlyftet.

För att få en uppfattning om vad lärosätena anser vara relevant ämnesinnehåll kan du få vägledning genom lärosätenas definitioner i behörighetskraven till KPU-kompletterande pedagogisk utbildning.

Yrkesämnen och Vissa ämnen har specifika krav.

Utifrån din nuvarande lärarexamen behöver du följande för att utöka din behörighet:

Förskollärarexamen

Förskollärarexamen kan inte ge behörighet att undervisa i grundskolan, gymnasieskolan eller fritidshem. För att få en lärarlegitimation är det enklast att läsa mot en ny examen avsedd för den verksamhet som du vill undervisa i.

För att få behörighet i årskurs 1–3 behövs kunskaper och förmågor som motsvarar en grundlärarexamen F–3. Så här beskriver Skolverket det:

Det här gäller för dig som vill få behörighet i ett ämne (ej praktiskt-estetiska) i grundskolans årskurs 1–3, men som saknar en examen för arbete i årskurs 1–3. Då krävs det att du har kompletterat din examen med de kunskaper och förmågor som du annars skulle ha fått genom en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklassen och grundskolans årskurs 1–3. Exakt vad det innebär är svårt att säga eftersom det är lärosätena som har examensrätt för grundlärarexamen.

Det vi kan förhålla oss till generellt är vad som står i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Där står det att utbildningen bland annat ska innehålla ämnes- och ämnesdidaktiska studier på 165 högskolepoäng i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. Eftersom inriktningen i denna grundlärarexamen är F–3 ska de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna vara inriktade mot undervisning i årskurs 1–3. Studenten ska även ha gjort klart ett självständigt examensarbete på minst 30 högskolepoäng eller två arbeten på vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som hen studerar inom inriktningen.
Lärar- och förskollärarlegitimation och krav för att få behörighet - Skolverket

Grundlärarexamen F–3

 • För att få behörighet i förskola behövs kunskaper och förmågor som motsvarar en förskollärarexamen. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få behörighet i fritidshem behövs kunskaper och förmågor som motsvarar en examen för grundlärare i fritidshem. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få utökad behörighet i svenska som andraspråk i F-3 krävs 15 högskolepoäng i svenska som andra språk om du är behörig att undervisa i svenska i F-3 eller 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk.
 • För att få utökad behörighet i åk 4–6 behövs 4x30 hp i följande ämnen: svenska, engelska, matematik samt ett av följande ämnen: NO/Teknik, SO, SVA eller ett praktiskt-estetiskt ämne.
 • För att få utökad behörighet i svenska som andraspråk åk 4–6 krävs 15 högskolepoäng i svenska som andra språk om du är behörig att undervisa i svenska i åk 4–6 eller 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk.
 • För att få utökad behörighet i åk 7–9 eller gymnasieskolan krävs rätt antal högskolepoäng (se tabell över poänggränser för utökad behörighet) med innehåll som är relevant för skolämnet.
 • För utökad behörighet i ett praktisk-estetiskt ämne krävs 30 hp för åk 1–3. Det krävs 45 hp i ämnet (90 hp i musik) för åk 7–9 och 90 hp för gymnasieskolan (120 hp i musik) med innehåll som är relevant för skolämnet.

Grundlärarexamen 4–6

 • För att få behörighet i förskola behövs kunskaper och förmågor som motsvarar en förskollärarexamen. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få behörighet i åk F-3 krävs kompletteringar för att uppnå kunskaper och förmågor som motsvarar en grundlärarexamen F-3.
 • För att få behörighet i fritidshem behövs kunskaper och förmågor som motsvarar en examen för grundlärare i fritidshem. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få utökad behörighet i åk 4–6, åk 7–9 eller gymnasieskolan krävs rätt antal hp (se tabell över poänggränser för utökad behörighet) med innehåll som är relevant för skolämnet.

Ämneslärarexamen 7–9

 • För att få behörighet i förskola behövs kunskaper och förmågor som motsvarar en förskollärarexamen. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få behörighet i fritidshem eller i åk F-3 krävs kompletteringar för att uppnå kunskaper och förmågor som motsvarar en grundlärarexamen fritidshem eller F-3. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få utökad behörighet i åk 4–6, åk 7–9 eller gymnasieskolan krävs rätt antal högskolepoäng (se tabell över poänggränser för utökad behörighet) med innehåll som är relevant för skolämnet.
 • För utökad behörighet i ett praktisk-estetiskt ämne krävs 45 hp i ämnet (90 hp i musik) för åk 7–9 och 90 hp för gymnasieskolan (120 hp i musik) med innehåll som är relevant för skolämnet.

Ämneslärarexamen gymnasieskolan

 • För att få behörighet i förskola behövs kunskaper och förmågor som motsvarar en förskollärarexamen. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få behörighet i fritidshem eller i åk F-3 krävs kompletteringar för att uppnå kunskaper och förmågor som motsvarar en grundlärarexamen fritidshem eller F-3. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få utökad behörighet för årskurs 4–6 behövs 4x30 hp i följande ämnen: svenska, engelska, matematik samt ett av följande alternativ: 30 hp NO/Teknik eller 30 hp SO eller 15 hp Svenska som andraspråk eller 30 hp i ett alternativt 15 hp i två av ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd.
 • För att få utökad behörighet i åk 7–9 eller gymnasieskolan krävs rätt antal hp (se tabell över poänggränser för utökad behörighet) med innehåll som är relevant för skolämnet.
 • För utökad behörighet i ett praktisk-estetiskt ämne krävs 45 hp i ämnet (90 hp i musik) för åk 7–9 och 90 hp för gymnasieskolan (120 hp i musik) med innehåll som är relevant för skolämnet.

Yrkeslärarexamen

 • För att få behörighet i förskola behövs kunskaper och förmågor som motsvarar en förskollärarexamen. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få behörighet i fritidshem eller i åk F-3 krävs kompletteringar för att uppnå kunskaper och förmågor som motsvarar en grundlärarexamen fritidshem eller F-3. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få utökad behörighet till åk 4–6 behövs 4x30 hp i följande ämnen: svenska, engelska, matematik samt ett av följande ämnen: NO/Teknik, SO, SVA eller ett praktisk-estetiskt ämne.
 • För att få utökad behörighet i åk 7–9 eller gymnasieskolan krävs rätt antal hp (se tabell över poänggränser för utökad behörighet) med innehåll som är relevant för skolämnet.
 • För utökad behörighet i ett praktisk-estetiskt ämne krävs 45 hp i ämnet (90 hp i musik) för åk 7–9 och 90 hp för gymnasieskolan (120 hp i musik) med innehåll som är relevant för skolämnet.

 

Senast granskad:
Senast granskad: