Kurs TR3010

Teori och forskningsmetoder

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Kulturgeografi, Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa specialiserad metodkunskap inom turism (1)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa analytiska förmågor utifrån olika forskningsmetoder och tekniker (2)
  • muntligt och skriftligt presentera och diskutera teoretiska ansatser, argument och slutsatser i vetenskapliga artiklar eller avhandlingar i turismoch från dessa kunna formulera forskningsproblem och identifiera relevanta kunskapsgap (3)
  • självständigt utarbeta och presentera (muntligt och skriftligt) en forskningsplan inom en bestämd tidsram (4)
  • motivera val av teorier, forskningsdesigner och metoder för en vetenskaplig undersökning (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används (6)
  • visa medvetenhet om etiska aspekter avseende forsknings- och utvecklingsarbete (7)