Kurs TR3010

Teori och forskningsmetoder

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa specialiserad metodkunskap inom turism (1)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa analytiska förmågor utifrån olika forskningsmetoder och tekniker (2)
  • muntligt och skriftligt presentera och diskutera teoretiska ansatser, argument och slutsatser i vetenskapliga artiklar eller avhandlingar i turismoch från dessa kunna formulera forskningsproblem och identifiera relevanta kunskapsgap (3)
  • självständigt utarbeta och presentera (muntligt och skriftligt) en forskningsplan inom en bestämd tidsram (4)
  • motivera val av teorier, forskningsdesigner och metoder för en vetenskaplig undersökning (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används (6)
  • visa medvetenhet om etiska aspekter avseende forsknings- och utvecklingsarbete (7)

Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet turism, kulturgeografi och företagsekonomi samt 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom turismvetenskap eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33GW
Huvudområde: